การประกวดการจัดสวนถาดแบบชื้น “เกษตรสุรนารี ๕๙”

001

 

เมื่อวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม       การแข่งขันการประกวดการจัดสวนถาดแบบชื้น  ระดับชั้นมมัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓   ในงาน   “เกษตรสุรนารี  ๕๙”  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารักษ์  ธีรอำพน  เป็นประธานในการตัดสินและมอบรางวัลโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  ประเภทการจัดสวนถาดแบบชื้น  พร้อมถ้วยรางวัล  ใบประกาศ และเงินรางวัล  จำนวน  ๒,๐๐๐  บาท  ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ประกอบด้วย เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิ์เข็ม  เด็กหญิงวนิดา  รักถนอม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  และเด็กหญิงอลิศรา  สิมมา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  มี นายสุวัฒน์  ทับทันธนากูล  ครูชำนาญการพิเศษ เป็นครูผู้สอนนักเรียน   และนายวินัย  จันทะเมนชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การสนับสนุน

 

Advertisements