โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

002

 

เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๙  คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส External  Integrity & Transparency Assessment (EIT-Office)  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ได้ออกมาสุ่มโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ในรอบ ๑ ปี ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการจัดอันดับการทุจริตคอรัปชั่นในทวีปเอเชีย ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ไม่ดี เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะต้องปฏิรูปการศึกษาในด้านคุณธรรมและความโปรงใส  โดย           นายมานะ  อักษรณรงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ มอบหมายให้ครูสายชั้นต่างๆ  สายชั้นละ ๕ คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

 

นายประทีป หีบแก้ว/ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ /รายงาน

Advertisements