ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

6801

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และคณะ ได้เดินทางมาประชุมติดตามการดำเนินงานของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ  หลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศได้ลงนามรับทราบแนวนโยบายการดำเนินงานมาเมื่อต้นปี ๒๕๕๘ แล้ว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น และให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยเน้นการมีส่วนร่วมรับรู้และตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วน การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งแรก ใช้รูปแบบการตอบแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  โดยประเมินทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๙   ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะต้องรับการประเมินต่อเนื่องระยะเวลา ๕ ปี

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม (๑)

ดูภาพเพิ่มเติม (๒)

Advertisements