ค่ายลูกเสือเนตรนารีแบบพึ่งพาตนเอง โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)

12738

เมื่อวันที่ 28 -29  ธันวาคม  2558  นายหาญณรงค์  พันธ์พงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) เป็นประธานเปิดโครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารี แบบพึ่งพาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวในโรงเรียน  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรมรวม 250  คน  การจัดโครงการครั้งนี้ได้มีกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรองร่วมกับหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแสงเหนือเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมชาติการเป็นอยู่ของนกกระเรียน ส่วนกิจกรรมเดินทางไกลของชั้นประถมศึกษาปีที่  4- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนได้เรียนรู้จากฐานผจญภัย 8  ฐานการเรียนรู้ ได้แก่  ฐานแอเลียน  ฐานล่องแพ  ฐานสิงห์ทะเลทราย  ฐานพรมวิเศษ  ฐานแต่งหน้าพลางตัว  ฐานกู้ระเบิด  ฐานสะพานโตงเตง  การประกอบอาหารชาวค่าย การแสดงรอบกองไฟ  การฝึกระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน  ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

จารุวรรณ  คาโส ..  รายงาน