เตรียมความพร้อม Pre O-net

 

DSCF1811

วันอังคารที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๘  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้จัดประชุมประธานกลุ่ม และครูฝ่ายวิชาการ  เพื่อรับฟังนโยบายและเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ  Pre O-net  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  นายปัญญา  ยางนอก  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กล่าวว่า  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (สมศ.)  จะมีการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน  ประจำปี  ๒๕๕๘  (O-net)  ระหว่างวันที่  ๒๗ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  วัตถุประสงค์เพื่อต้องการตรวจสอบความรู้ความสามารถของนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ใน  ๕  วิชาหลัก  ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา  ข้อมูลในการสอบ  Pre O-net  ต้องการให้นักเรียนมีประสบการณ์ คุ้นเคยในการสอบโดยตรง  ซึ่งจะมีการสอบในวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๕๙  เพื่อประเมินคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนในแต่ละคน


สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

 

Advertisements