สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียนในบุรีรัมย์กำหนดโซนนิ่งร้านสุรารอบโรงเรียน

4151

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์และผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษากว่า 800 แห่งร่วมกำหนดโซนนิ่งร้านขายเหล้าใกล้สถานศึกษา เพื่อออกประกาศกำหนดเขตตามคำสั่ง คสช.พร้อมคาดโทษหากตรวจพบร้านค้าใดฝ่าฝืนขายเหล้าบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือขายเกินเวลาที่กำหนดเอาผิดตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษา กว่า 800 โรงเรียน ร่วมกำหนดโซนนิ่งร้านจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้กับสถานศึกษา ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่ 22/2558 ที่เริ่มให้มีบังคับใช้ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558     ซึ่งการกำหนดโซนนิ่งร้านจำหน่ายสุราแต่ละพื้นที่ ไม่ได้ระบุว่าต้องห่างจากสถานศึกษาเท่าใด แต่ให้อยู่ภายใต้ดุลยพินิจและความเหมาะสม

กรณีที่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสุรารายเดิมที่มีใบอนุญาตถูกต้องซึ่งเปิดจำหน่ายอยู่ก่อนที่คำสั่งดังกล่าวจะออก ยังสามารถจำหน่ายได้ตามปกติ ยกเว้นหากมีการฝ่าฝืนกระทำผิดตามพ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 โดยการจำหน่ายสุราให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือจำหน่ายนอกเหนือเวลาที่กำหนด คือ ในห้วงเวลา 11.00 – 14.00 น. และ เวลา 17.00 – 24.00 น. โดยหากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนกระทำผิด จะถูกดำเนินการเอาผิดตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยอาจถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต และไม่สามารถขออนุญาตจำหน่ายสุราได้อีก      ส่วนผู้ประกอบการรายใหม่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้จำหน่ายสุราแต่อย่างใด จนกว่าจะมีการประกาศใช้ในการกำหนดเขตโซนนิ่งดังกล่าวแล้วเสร็จ ซึ่งหากออกประกาศดังกล่าวแล้วจะเริ่มใช้พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2559

นางทวีติยาภรณ์ ดวงจินดา สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ กล่าวว่า หลังจากร่วมกันกำหนดโซนนิ่งในครั้งนี้แล้ว จะรวบรวมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการกำหนดโซนนิ่งร้านจำหน่ายสุรา ก่อนส่งไปยังส่วนกลางหรือกรมสรรพสามิตได้พิจารณาออกเป็นประกาศตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งมีกำหนดส่งภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน นี้

ด้าน นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ระบุว่า เห็นด้วยกับการกำหนดโซนนิ่งร้านจำหน่ายสุราไม่ให้อยู่ใกล้สถานศึกษา เพราะจะเป็นการควบคุมไม่ให้เด็ก และเยาวชน เข้าไปซื้อหรือใช้บริการ เพราะการดื่มสุรานอกจากเป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาตามมาในหลายๆ ด้านทั้งการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาอาชญากรรม ทั้งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วย ดังนั้นเชื่อว่าการกำหนดโซนนิ่งจะเป็นการควบคุมการเข้าถึงสุราของเด็กเยาวชนได้ในระดับหนึ่ง

ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวนี้จาก นสพ.ผู้จัดการ

Advertisements