นำธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี สร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน

5312

ชุดเฉพาะกิจพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉก.พสน.จ.บร.)  นำธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี เป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน

เมื่อวันที่  17 ธันวาคม  2558  ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ปัญหาของเยาวชนในการประชุมชุดเฉพาะกิจพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานด้านการศึกษาทุกหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์   โดยให้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เนื่องจากปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจในจังหวัดบุรีรัมย์มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเยาวชนให้ทันสถานการณ์ทุกด้าน ทั้งปัญหาสิ่งเสพติด การใช้ความรุนแรง ปัญหาทางเพศฯลฯทั้งนี้ ให้นำแนวธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ซึ่งเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เข้ามาเป็นหลัก เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการดูแลความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาไม่ให้หลงไปในทางที่เสื่อมเสีย โดยให้ฝ่ายปกครองของแต่ละโรงเรียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นชุดเฉพาะกิจ เข้ารับการฝึกอบรม อส.สำรอง ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เพื่อให้มีการประสานงานด้านการข่าว ในการป้องกันปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งให้แก่เยาวชนของจังหวัดบุรีรัมย์

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวนี้ จาก นสพ.แนวหน้า

 

Advertisements