โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ เสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียน

 

12702

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียน  เพื่อให้มีความรู้และมีเจตคดติที่ดีต่อการเรียนสายวิชาชีพในอนาคต

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ได้แก่ การบริการซ่อมบำรุงเครืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเกษตรที่ชำรุด และสาธิตการทำขนม รวมทั้งการแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีวศึกษา  เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ในด้านอาชีพที่หลากหลาย และมีเจตคดติที่ดีต่อการเรียนสายวิชาชีพในอนาคต

ชนัฎฎา สมอ ..ภาพ /ปริศนา งามโสม… รายงาน

Advertisements