โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ร่วมพิธี “วันมหาธีรราชเจ้า”

12627

เมื่อวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  นายมานะ   อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้ นางนงเยาว์  วรรณโกษิตย์ นายประกาศิต   รินไธสง และ น.ส.รัตนาภรณ์  ศรีประเสริฐ นำลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมพิธี “วันมหาธีรราชเจ้า”ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถระราชกรณียกิจด้านกิจการเสือป่าและลูกเสือ    โดยมีนายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ในนามผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพืธี

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “พระบิดาแห่งลูกเสือไทย” ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม  ๒๔๕๔ โดยมีพระราชประสงค์จะ ฝึกฝนให้ประชาชนได้เรียนรู้วิชาทหาร ทำให้เป็นคนมีวินัย ปลุกใจให้มีความจงรักภักดี และป้องกันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นกำลังของชาติในยามคับขัน และทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้นเมื่อ วันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๔๕๔ เป็นประเทศลำดับที่ ๓ ที่ก่อกำเนิดลูกเสือขึ้นในโลก เพื่อฝึกเยาวชนให้มีความสามัคคีมานะอดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นผู้ช่วยรบได้ในยามคับขันและได้พระราชทานคติประจำใจลูกเสือทุกคนว่า ” เสียชีพอย่าเสียสัตย์”

ประทีป หีบแก้ว… รายงาน

Advertisements