สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ชี้แจงการดำเนินงานของเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด

4128

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสังกัด ทั้ง ๕ เขต เข้าร่วมประชุม  เนื่องจากในปีที่ผ่านมายังมีปัญหาการทำงานอยู่บางประการ  สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการตั้งงบประมาณสนับสนุนในการบริหารงานของเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้แต่ละเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับทราบนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน  เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละเขตพัฒนาฯ  และจะมีการนิเทศติดตาม  ๕ เรื่อง คือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียน  การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. เช่น การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กระจายอำนาจการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง ๒๐๒ โรงเรียน โดยแบ่งเป็นเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวม ๕ เขต ได้แก่ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโซนเหนือ  เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโซนใต้ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาลำปลายมาศ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาชำนิ และเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านด่าน  โดยมีคณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ศึกษานิเทศ และประธานกลุ่มโรงเรียน

ศากุน ศิริพานิช …รายงาน

Advertisements