ซี.ซี.เอฟ.ลงนามความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

6790

โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามความร่วมมือในการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ร่วมกับโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๘ โรงเรียน  ประกอบด้วยโรงเรียนในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ๗ แห่ง โรงเรียนในอำเภอบ้านด่าน ๑๔ แห่ง และโรงเรียนในอำเภอชำนิ ๗ โรงเรียน  ซึ่งโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมพัฒนาด้านการเรียนการสอน พัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒๐,๒๖๐ บาท  โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีนายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน

Advertisements