รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.

4078

ผู้บริหาร บุคลากร และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ รับโล่รางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ซึ่งมีบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ประจำปี ๒๕๕๖  และได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ ณ หอประชุมพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
ประเภทบุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษา
๑. นายสุพจน์ เจียมใจ                           ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑
๒. นายกองตรี จเร สัตยารักษ์               นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
๓. ว่าที่พันโท รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๔. นางสาวรัศมี ตระกูลรัมย์                  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๕. นายสุรศักดิ์   ปิ่นเพชร                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน
๖. นายสุเทพ  ทรงประโคน                   ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

ประเภทสถานศึกษาดีเด่น
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน  อ.ชำนิ

ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน

Advertisements