มอบเกียรติบัตรการประกวดโครงงานนักเรียน มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

001

เมื่อวันที่ ๒๙ คุลาคม ๒๕๕๘ นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๘ (ในระดับประถมศึกษา) ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป , โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” โครงงานคณิตศาสตร์ , โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ โครงงานประวัติศาสตร์ , โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” โครงงานภาษาไทย และโรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” โครงงานภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดบุรัรัมย์

สุวรี  เจริญรัมย์…รายงาน

Advertisements