โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ อบรมป้องกันตั้งครรภ์วัยเรียน

12505

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์  จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รู้เท่าทันป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์  การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ และผลจากการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้ความรู้ เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

กนกพงศ์  สีนาม  … รายงาน

Advertisements