ประกาศความสำเร็จ ป.๑ อ่านเขียนได้ใน ๑ ภาคเรียน

IMG_3211

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประกาศผลสำเร็จนโยบายนักเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ภายใน ๑ ภาคเรียน

เมื่อวันที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๕๘ นายสุพจน์  เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เป็นประธานในการประกาศผลสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กำหนดให้
“ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” และให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน ต้องอ่านออกเขียนได้ภายใน ๑ ปี  โดยเมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้มีการลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๒๐๒ โรงเรียน ว่าต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนชั้น ป.๑ ทุกคนอ่านออกเขียนได้ในระดับที่เหมาะสมกับวัย  ซึ่งผลจากการดำเนินงานมา ๑ ภาคเรียน พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสังกัดทุกคน สามารถอ่านออกเขียนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  จึงได้จัดกิจรรมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน พร้อมกับมอบหนังสืออ่านเพิ่มเติมแก่ทุกโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นหนังสืออ่านเสริมในภาคเรียนที่ ๒ ต่อไป

นายสุพจน์ เจียมใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ลงนามความร่วมกับโรงเรียนในสังกัดไปเมื่อเดือนมกราคมแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นระยะ  มีการมอบภาษาไทยที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และหนังสือนิทานอ่านเสริมเรื่อง “ราชากับฤาษี” ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคน รวมทั้งมีการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนอย่างเข้มข้น  และในวันนี้ซึ่งสิ้นภาคเรียนแรกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในสังกัดสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน โดยมีเครื่องมือที่ใช้วัดคือ นักเรียนสามารถอ่านและเขียนคำในหนังสือราชากับฤาษี ที่มอบให้ไปได้ทุกคน   ความสำเร็จในวันนี้ คือการสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนและคุณครู ว่าสามารถประสบความสำเร็จในเบื้องต้นได้    หลังจากนี้ ทุกโรงเรียนต้องพัฒนาระดับการอ่านเขียนของนักเรียนในระดับที่ยากขึ้นตามหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ป.๑ ที่กระทรวงกำหนด และนักเรียนชั้น ป.๒ – ป.๖ ก็ต้องได้รับการพัฒนาให้อ่านคล่องเขียนคล่องขึ้นด้วย

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน

ข่าวนี้ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สพฐ.

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements