ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ผนึกกำลังชุมชนต่อต้านการโกง

IMG_2641

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ประชุมปฏิบัติการ ป.ป.ช.สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ผนึกกำลังสร้างความตระหนักต่อต้านการโกง

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ ป.ป.ช.สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โดยมีนักเรียนแกนนำ ผู้นำชุมชน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายสุจริตในสังกัด ๒๐ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม และมีคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความรู้  เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและความตระหนักแก่เยาวชน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนและตัวแทนปกครองนักเรียนในการร่วมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดี

นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลและหน่วยงานทุกระดับได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น อย่างจริงจัง  ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในองค์กร เน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกคนเป็นคนดี เพื่อสร้างและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่น  ต่อต้านการโกงในทุกรูปแบบ เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ในอนาคต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

เด็กหญิงวรินรำไพ จำปาแดง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  กล่าวว่า “..การคอรัปชั่นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย และไม่ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง  การทำงานด้วยความสุจริตจะย่อมมีความสุขมากกว่า  และจะนำความรู้จากการเข้าค่ายในครั้งนี้ไปบอกเพื่อนๆ และน้องๆ ในโรงเรียน  เช่น การเลือกตั้งประธานนักเรียน ก็ต้องไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต แต่ต้องใช้ความดีความจริงใจในการหาเสียง…”

ศากุน  ศิริพานิช…รายงาน

ข่าวนี้ใน นสพ.แนวหน้า

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.

ดูภาพทั้งหมด

Advertisements