ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

IMG_3748

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน มุ่งสร้างจิตสำนึกความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และจิตสาธารณะ เพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  นางวิไลลักษ์ณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน”  ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น โดยการปลูกฝังจิตสำนึกและความตระหนักแก่เยาวชน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ เพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามฐานกิจกรรม ๕ ฐาน ประกอบด้วย ฐานคิดดี พูดดี ทำดี ฐานซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน ฐานวินัยดี สังคมดี ฐานตามรอยพ่อ พอเพียง และฐานจิตสาธารณะ  ที่เน้นทักษะการคิด การฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดเป็นนิสัยที่ยั่งยืน

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียน   สุจริต ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๑ โรงเรียน รวม ๒๑๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี…รายงาน

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.

ดูภาพทั้งหมด

Advertisements