ศิลปหัตถกรรม กลุ่มลำปลายมาศ ๖

124002

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๖ จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๘   คณะผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ  ๖ ได้จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  ๖๕ ระดับกลุ่มโรงเรียนขึ้นที่โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ “เพื่อจะแนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง” และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านวิชาการ  เพิ่มศักยภาพผู้เรียน และคัดเลือกผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

สมจิต ไชยพัฒน์… รายงาน