สื่อประชาธิปไตย การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง

IMG_2472

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิปไตย ให้การศึกษามีบทบาทในการสร้างพลเมืองที่ดี

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘  นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสรรค์สื่อประชาธิไตยการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติกิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านการสร้างพลเมือง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น ณ หอประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน และสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ รวม ๒๐๕ คน เข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการใช้สื่อประชาธิปไตย เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยและเป็นพลเมืองที่ดีแก่เด็กและเยาวชน มีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ให้ความรู้

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements