โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

123050

เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘ นายมานะ  อักษรณรงค์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนและที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ได้แก่

  • การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
    – ชนะเลิศ ด.ญ.นฤดี ปรีธนัทธ์ และ ด.ช.คชรักษ์ เที่ยงคาม
    –  รองชนะเลิศลำดับที่  ๑  ด.ญ.ครองขวัญ สุทธิ และด.ญ.วรภาดา ลับโกษาฝึกสอนโดย  นางฑิตฐิตา รัตนะวรรณ์
  •  รางวัลการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
  • การประกวดกิจกรรมในระดับสายชั้นต่าง ๆ ในโรงเรียน อีกมากมาย
  • ฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์/การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

          วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๕ โดยมติของคณะรัฐมนตรี  กำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินี้เป็นเพราะพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๑๑ ได้อย่างแม่นยำ และต่อมาได้มีการสร้าง “อุทยานวิทยาศาสตร์” ที่ บ้านหว้ากอ ด้วย

นายประทีป  หีบแก้ว…รายงาน

Advertisements