โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาจัดงานวันแม่แห่งชาติ

123044

นายประสงค์  เหลาฉลาด  ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของแม่ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของแม่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่กับลูก และเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป  โดยมีแม่และผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย การแสดงจินตลีลาเทิดพระเกียรติ และนิทรรศการแสดงผลงานเกี่ยวกับแม่ของนักเรียน

สมจิต ไชยพัฒน์ … รายงาน

 

Advertisements