โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมวันอาเซียน

123040

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมวันอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ภายใต้คำขวัญ  “One  Vision,  One Identity,  One  Community หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” 

เมื่อวันที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๘ นายประสงค์  เหลาฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ภาษา   เชื้อชาติ   ศาสนา ระบอบการปกครองและความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ระดับความเจริญของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นหนึ่งเดียวในอนาคต  ภายใต้คำขวัญ  “One  Vision  OneIdentity  One  Community : หนึ่งวิสัยทัศน์  หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ได้อย่างสันติสุข    ในโอกาสนี้ นายจรุง  มณฑล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกซาด พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย  การแสดงระบำอาเซียน  การแสดงของ ASEAN  Dolls   กิจกรรม ๗ ฐาน ได้แก่  ฐานห้องเรียนอาเซียน  ฐานแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ฐานประกวดร้องเพลงอาเซียน  ฐานประกวดพูดภาษาอาเซียน  ฐานประกวดเรียงความ ฐานวาดภาพเกี่ยวกับอาเซียน  ฐาน ASEAN  Speech  พร้อมทั้งได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน

สมจิต ไชยพัฒน์.. รายงาน

Advertisements