โรงเรียนวัดขี้ตุ่น จัดกิจกรรมวันอาเซียน

123022

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดขี้ตุ่นร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น โดยมีกิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวน และกิจกรรมประกวดร้องเพลงอาเซียน การประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับอาเซียน การตอบปัญหาและการวาดภาพเกี่ยวกับวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียน ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อให้อยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

                                                                           พิศมัย  รักชาติ…รายงาน

Advertisements