อนุบาลลำปลายมาศจัดอบรมการเลี้ยงดูลูกให้ผู้ปกครอง

123016

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศจัดอบรม” การเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีคุณลักษณะพึงประพึงตามค่านิยม ๑๒ ประการ…

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘  นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ พร้อมด้วยคณะครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อ-แม่และผู้ปกครองเด็กปฐมวัย  เรื่อง ” การอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” จำนวน ๓๗๔ คน โดยใช้รูปแบบการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ๖ กลุ่ม (๓๐-๔๐ คน) กลุ่มละ ๒ ค่านิยม   ด้วยการสนทนาสู่กันในลักษณะ sharing experiences บอกเล่าการเลี้ยงลูกของละคนที่สอดคล้องกับค่านิยม บนความแตกต่างของบริบทและอาชีพ และร่วมกันสรุปรูปแบบการเลี้ยงดูที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปเป็นแบบอย่างและแนวทางในการเลี้ยงลูกต่อไป

ประหยัด วรงค์.. รายงาน

ข่าวนี้่เผยแพร่ในเว็บไซต์ สพฐ.

 

Advertisements