ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

2340 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 อบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ครูใช้จัดการเรียนรู้ภาษาที่เน้นการสื่อสารและสามารถใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน

นายรังสฤษฏ์ พลอามาตย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้จัดอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพแก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 64 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนต่อในสายอาชีพมากขึ้น  โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นแนวทางที่สถาบันภาษาอังกฤษร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้น  เน้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีพื้นฐานในการสื่อสารสำหรับประกอบอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวัน  ให้เป็นการเรียนรู้ภาษาเน้นการสื่อสารที่เป็นไปตามธรรมชาติ  โดยมีชุดการเรียน 10 ชุด เป็นภาษาอังกฤษที่ใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น การค้าขาย การบริการในธุรกิจโรงแรมที่พัก  ภาษาอังกฤษในสำนักงาน งานช่าง แคชเชียร์ การรักษาพยาบาล การท่องเที่ยว การก่อสร้าง การบริการขนส่งสาธารณะ และภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เพื่อให้ครูนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มโอกาสในการประกอบวิชาชีพต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพแก่นักเรียน ให้ก้าวทันการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและรองรับภาวะการลงทุนการเชื่อมโยงระหว่างประเทศของประชาคมโลกในอนาคต

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ข่าวนี้เผยแพร่ในเว็บไซต์ สพฐ.

Advertisements