เครือข่ายป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

123009

ตำรวจภูธรชำนิ ร่วมกับ อบต.โคกนวน และโรงเรียนบ้านโคกสนวน สร้างเครือข่ายเยาวชนป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สถานีตำรวจภูธรชำนิ ร่วมกับ อบต.โคกสนวน จัดโครงการอบรมเครือข่ายภาคประชาชนป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ให้แก่เยาวชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่นักเรียน และสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสนวนเข้ารับการอบรม และมีนาสุริยา พวงมาลัย ผอ.โรงเรียนบ้านโคกนวน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้

สุริยา พวงมาลัย … รายงาน

Advertisements