โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำคู่มือประชาชน

1871

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการการจัดทำคู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีคู่มือในการให้บริการแก่ผู้ติดต่องานราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดการอบรมปฏิบัติการการจัดทำคู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรจากทุกโรงเรียนได้รับทราบเจตนารมย์ของ พ.ร.บ. และมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กฎหมายบังคับใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะติดต่อกับหน่วยงานราชการในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  โดยผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจากโรงเรียนใน อ.บ้านด่าน และ อ.ชำนิ  ส่วน อ.เมืองบุรีรัมย์ และ อ.ลำปลายมาศ จะเข้ารับการอบรมในวันที่ ๒๔ และ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อไป

พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ภายใน ๑๘๐ วัน เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าสิ้นเปลืองและความยุ่งยากในกระบวนการต่างๆ ที่ประชาชนต้องมาติดต่อส่วนราชการ  รวมทั้งการลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นด้วย

ศากุน ศิริพานิช … รายงาน

ข่าวนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ สพฐ.

Advertisements