โรงเรียนวัดขี้ตุ่น เยี่ยมบ้านนักเรียน

122044 คณะครูโรงเรียนวัดขี้ตุ่น ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘…..

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายพิเชษ  จันศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขี้ตุ่น ได้นำคณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้ครูได้มีข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนในความรับผิดชอบ สำหรับนำมาใช้ในการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนตามสภาพจริง พร้อมกับทำความเข้าใจและขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียนตลอดจนด้านพฤติกรรมของนักเรียน  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนในปีนี้จะใช้เวลาประมาณ ๔-๕ วัน เพื่อให้จัดเก็บข้อมูลนักเรียนครบถ้วนทุกคน

พิศมัย รักชาติ รายงาน

Advertisements