ผลการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัด

IMG_1767 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา ระดับภาค  ครั้งที่ ๑๓ … เมื่อวันที่ ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงงานนักเรียนเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์  (ระดับประถมศึกษา)     เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา ระดับภาค  ครั้งที่ ๑๓  ในวันที่  ๑๗ – ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด ดังนี้

  • โครงงานวิทยาศาสตร์โครงงาน  “ปั้นแป้งเป็นดิน” โรงเรียนเทศบาลตำบลนาโพธิ์  สังกัด  อปท.
  • โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงาน “รูปสี่เหลี่ยมพาเพลิน” โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท.
  • โครงงานภาษาอังกฤษ  โครงงาน “Play and learn board game” โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท.
  • โครงงานภาษาไทย โครงงาน “เรียนรู้จากนิทาน บูรณาการทักษะภาษาไทย” โรงเรียนเทศบาล ๒ “อีสาณธีรวิทยาคาร” สังกัด อปท.
  • โครงงานประวัติศาสตร์ โครงงาน “พนมกระดอง ปล่องภูเขาไฟ” โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ  สังกัด สพป.บร.๑

ศากุน ศิริพานิช / สุวรี เจริญรัมย์… รายงาน

Advertisements