พัฒนาสภานักเรียนส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ

02

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาสภานักเรียนจากโรงเรียนแกนนำ เน้นการปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติจริงในทุกโรงเรียน…..

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางสโรชินี  โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาสภานักเรียน “ส่งเสริมค่านิยม ๑๒ประการ” โดยมีประธานนักเรียน กรรมการนักเรียนและครูที่ปรึกษาสภานักเรียนจากโรงเรียนแกนนำแต่ละกลุ่มโรงเรียน รวม ๒๐ โรงเรียน เข้ารับการอบรม  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก ด้วยการส่งเสริมการนำค่านิยม ๑๒ ประการไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนและในชีวิตประจำวันอย่างจริงจัง  ด้วยกระบวนการให้สภานักเรียนร่วมคิดร่วมลงมือและแสดงออกอย่างเป็นระบบ โดยมีวิทยากรจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และโรงเรียนบ้านโคกสนวน ให้ความรู้

ศากุน ศิริพานิช/อภิรักษ์ จันทวี… รายงาน

Advertisements