มอบหนังสือและชี้แจงแนวปฏิบัติ “ป.1 อ่านเขียนได้ใน 1 ปี”

1522

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มอบหนังสือและชี้แจงแนวปฏิบัติในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในการมอบหนังสืออ่านเสริมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชี้แจงแนวปฏิบัติในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้อ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี โดยมีครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 202 โรงเรียน เข้ารับฟังแนวทางการดำเนินการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียน

นายสุพจน์ เจียมใจ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบาย  “ ปี 2558 เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้”  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดให้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ  การประชุมชี้แจง  การอบรม   การสัมมนาเพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์   โดยสนับสนุนสื่อและหนังสือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ทั้งแบบเรียนเร็ว และหนังสืออ่านเสริม ซึ่งเป็นหนังสือที่อ่านง่าย มีภาพประกอบสวยงามเพื่อให้เด็กสนใจอยากอ่าน มอบให้นักเรียนทุกคน และให้เด็กนำกลับไปที่บ้านเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการช่วยสอนการอ่านและอ่านให้เด็กฟัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คาดหวังว่าเมื่อจนภาคเรียนแรกประมาณสิ้นเดือนกันยายนนี้ นักเรียน ป.1 ทุกคน ควรจะอ่านหนังสือนี้ได้เป็นอย่างน้อย  โดยมีจะการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือโรงเรียน เป็นระยะ  สำหรับนักเรียนชั้น ป.2-ป.6 ซึ่งได้มีการทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่แล้ว พบว่า มีนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงประมาณ 4,000 คน  หรือประมาณร้อยละ 15  ทุกโรงเรียนต้องมีมาตรการในการช่วยเหลือสอนเสริมให้เด็กเหล่านี้อ่านออกเขียนได้ในระดับที่ดียิ่งขึ้น  โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนควบคุมกำกับ และช่วยเหลือให้ครูผู้สอนทั้งครูภาษาไทยและครูที่รับผิดชอบทุกกลุ่มสาระและครูประจำชั้นสอนซ่อมเสริมทั้งในเวลาเรียนปกติและนอกเวลาเรียนปกติ  ซึ่งได้มีการอบรมให้ความรู้ทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นการพัฒนาของสมอง (BBL) การเรียนรู้จากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการใช้แบบเรียนเร็วใหม่ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดพิมพ์แจกจ่ายให้ทุกโรงเรียนอย่างพอเพียง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านการเขียนอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมกับวัย

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

Advertisements