โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ จัดงานวันสุนทรภู่

122007

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕(ไตรคามสิทธ์ศิลป์)  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ซึงโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ กวีเอกของไทย ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์อีกประการของชาติ  และให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ โดยจัดให้มีกิจกรรมมากมาย เช่น อ่านคำกลอน แข่งขันแต่งกลอน แต่งตัวตามตัวละคร เป็นต้น ในวันเดียวกันนี้ ซึ่งตรงกับวันต่อต้านยาเพติดโลก ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูและนักเรียนปฏิญาณตนไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด  เป็นการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด รู้จักป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด

อุษณีษ์ นึกชอบ.. รายงาน

Advertisements