อนุบาลบุรีรัมย์ จัดสัปดาห์สุนทรภู่

122014

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ วันสุนทรภู่  ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  โดยจัดให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การอ่านบทกวีที่แต่งโดยสุนทรภู่  การแต่งกายของตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี  การอ่านบทกลอนฯลฯ  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก เนื่องจากมีผลงานทางวรรณกรรมที่สำคัญมากมายหลายอย่างที่สืบทอดเป็นมรดกทางวรรณคดี  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะห้องสมุดของโรงเรียน  และยังมีกิจกรรมระบายสีด้วย ดินสอสีไม้และดินสอสีไม้ระบายน้ำ Feber Castell  ซึ่งบริษัท สวัสดีเอดดูเคชั่น จัดขึ้นและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนด้วย

ประทีป  หีบแก้ว… รายงาน

Advertisements