เปิดห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยศาลา

0673

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องสมุดโรงเรียนบ้านห้วยศาลา ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และคณะครูนักเรียน ระดมทุนจากการทอดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๗  รวมมูลค่า ๑,๓๐๘,๘๒๙.๒๕ บาท เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ค้นคว้าของนักเรียนและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยมีนายบุดดี หอมดวง ผอ.โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน ร่วมพิธี

ศากุน ศิริพานิช/อภิรักษ์ จันทวี.. รายงาน 

ดูภาพเพิ่มเติม

Advertisements