บุมะขามป้อมเลือกตั้งประธานนักเรียน

121.048

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยได้รับความสนับสนุนอุปกรณืดำเนินการจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ 

นายธนภัทร  สิริวาส   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม   กล่าวว่า  โรงเรียนได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้นักเรียนได้เลือกตั้งผู้นำของตนเอง ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยนักเรียนได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งพรรค หาเสียงโดยการนำเสนอนโยบาย   การเลือกตั้งในครั้งนี้ ยังได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์  ให้นำเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเลือกประธานนักเรียน มีนางสุชญา ล่ามกิจจา พนักงานการเลือกตั้ง ปท.หนง.พม และคณะ มาดูแลและให้ความรู้ในการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้วิธีการกดปุ่มเลือกแทนวิธีกากบาทแบบเดิม ซึ่งวิธีการลงคะแนนแบบนี้นำมาใช้เป็นเป็นครั้งแรกของอำเภอบ้านด่าน

 

                                                                             วุฒินันท์  ดาทอง…รายงาน

Advertisements