นักเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ได้เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

121.041 เมื่อวันที่  ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๘ นายมานะ   อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้น โดยมีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ที่เข้าแข่งขันและได้รับรางวัลดังนี้

  • ด.ช.พสธร   อมรชัยกิจ  ได้รับรางวัลเหรียญทองวิทยาศาสตร์และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๘
  • ด.ช.ทัพไทย  ไชยหงษ์    รางวัลเหรียญทองแดง
  • ด.ช.ธงไทย   เจียมรัมย์    รางวัลเหรียญทองแดง
  • ด.ญ.นฤดี   ปรีฐนัทธ์        รางวัลชมเชย
  • ด.ข.คชรักษ์  เที่ยงคาม     รางวัลชมเชย

การแข่งขันคณิตศาสตร์

  • ด.ญ.ชลธร    อินยาพงษ์         รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ

นระทีป   หีบแก้ว… รายงาน

Advertisements