“สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น”

023

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามข้อตกลงกับผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ ตามโครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น”

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ๒๐๒ โรงเรียน  โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กับสถานศึกษาในสังกัด ตามโครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น”  โดยส่งเสริมสนับสนุน เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกคน   เพื่อยกระดับให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริต  เน้นการดำเนินงานที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ศากุน  ศิริพานิช… รายงาน

Advertisements