วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ สร้างสนาม BBL ที่รร.บ้านบุมะขามป้อม

121.025วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์  ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโชน์สาธารณะ ตามโครงการอาชีวะอาสา ที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน  2558  อาจารย์และ นักศึกษาสาขาช่างเชื่อมโลหะ  วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์  ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโชน์สาธารณะ ตามโครงการอาชีวะอาสา โดยร่วมจัดทำสนามเด็กเล่น BBL ของโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  เป็นสนามเด็กเล่นที่ทำจากเหล็ก  เช่น  ฐาน The Winner  ฐานไต่ราวซิกแซก  ฐานไต่ต่างระดับ ฐานสไลเดอร์ ฐานไต่ราวคู่ และฐานทาร์ซาน  ฐานไต่สะพาน ตามโครงการอาชีวะอาสา เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์  ออกกำลัง และยังเป็นการเล่นเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมอง โดยมีนายวรงจ์  แก้วบุญเรือง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน

วุฒินันท์ ตาทอง.. รายงาน