อนุบาลบุรีรัมย์มอบธงปฏิบัติงานแก่สภานักเรียน

 

121.003เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้ทำพิธีมอบธงสัญลักษณ์การปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ของคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งได้ทำการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปลายปีการศึกษา ๒๕๕๗  พร้อมกับชี้แจงนโยบายแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้คณะกรรมการสภานักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และแบ่งความรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนมีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนตามระบอบประชาธิปไตย

ประทีป  หีบแก้ว… รายงาน

Advertisements