ประชุมทางไกล โรงเรียนขนาดเล็ก

12011

โรงเรียนขนาดเล็ก ๑๐๓ โรงเรียน ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปลายทาง ปีการศึกษา ๒๕๕๘…..

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยนายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์  ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมการประชุมทางไกล”การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างต่อเนื่อง” ที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร อ.เมืองบุรีรัมย์ โดยมีนายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม  ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV ๑๔ จากโรงเรียนไกลกังวล พร้อมกับโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียนทั่วประเทศ   ซึ่งแต่ละโรงเรียนสามารถ download คู่มือการติดตามผลแบบ online และ แบบรายงานผล ได้ที่ https://dltv.feedback180.com/result/

ศากุน ศิริพานิช/อุดมศักดิ์ โคตรประทุม..รายงาน