เลือกประธาน อ.ก.ค.ศ.

43

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมเพื่อเลือกประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน ก.ค.ศ.ได้ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘    สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้เชิญคณะอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อเลือกประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ซึ่งจากการประครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายกิติ ดุจเพ็ญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา เป็นประธานคณะอนุกรรรมการ

รายชื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
๑. นายกิติ ดุจเพ็ญ    (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา)   ประธานอนุกรรมการ
๒. นายสุพรรณ  เป็นพร้อม   (ผู้แทน ก.ค.ศ.)              อนุกรรมการ
๓. นายวินัย  นัยศิริธนาวงศ์  (ผู้แทน คุรุสภา)     อนุกรรมการ
๔. นายสมปอง  จันทวี     (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล)   อนุกรรมการ
๕. นายโชติวุฒิ  เขียนนิลศิริ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย)  อนุกรรมการ
๖. นายสนอง  กาญจนการุณ  (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง)  อนุกรรมการ
๗. นายวิรัตน์  เรืองประโคน     (ผู้แทนข้าราชการครู)  อนุกรรมการ
๘. นายประหยัด  วรงค์  (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา)  อนุกรรมการ
๙. นายอดุลย์  สุชิรัมย์  (ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น)  อนุกรรมการ
๑๐. นายสุพจน์ เจียมใจ (ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑)   อนุกรรมการและเลขานุการ

ศากุน  ศิริพานิช … รายงาน 

 

 

Advertisements