สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกลุ่มเด็กปฐมวัย

119001

จังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงที่มีพัฒนาการทางสมองได้สูงสุด 

เมื่อวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายเฉลิมพล  พลวัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กปฐมวัย ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓ และ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น ๒ รุ่น ระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีครูผู้สอนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ ทั้ง ๔ เขต  โรงเรียนเอกชน และครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวม ๑,๓๘๐ คน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้น และมีช่วงอายุต่ำลงเรื่อยๆ   ในช่วงที่ผ่านมา การป้องกันปัญหายาเสพติดมุ่งเน้นไปที่เด็กวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง อายุ ๑๓-๑๙ ปี เป็นหลัก  ในปีนี้จึงได้เร่งขยายการสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบคลุมเยาวชนในสถานศึกษาทุกช่วงวัย   โดยเฉพาะเด็กช่วงอายุ ๒-๖ ปี ซึ่งเป็นวัยที่สมองพัฒนาได้สูงสุด จึงได้นำกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิธีการสร้าง EFs (Executive Functions) ด้วยนิทาน “อ่าน อุ่น รัก” มาประยุกต์ใช้ และอบรมให้แก่ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยจากทุกโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปจัดการเรียนรู้แห้แก่เด็กในความรับผิดชอบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่วันเยาว์

 ศากุน ศิริพานิช / รัศมี ตระกูลรัมย์ .. รายงาน

Advertisements