บุรีรัมย์ เขต ๑ นำครูภาษาไทยใช้สื่อแก้ปัญหาอ่านเขียนภาษาไทย

8550

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมเด็กที่มีปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทย ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน

เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘  นางวิไลลักษณ์ จุลเวริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็ฯประธานเปิดการอบรมการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย โดยมีครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาเข้ารับการอบรมโรงเรียนละ ๑ คน รวม ๒๐๒ คน  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบริษัทสยามอินโนเวชั่นมีเดีย จำกัด  จัดวิทยากรและสื่อสาธิตมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างแนวคิดและความเข้าใจในการจัดอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยี ให้ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวางแผนการสอนซ่อมเสริมและมีวิธีการประเมินผลให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการพัฒนาของผู้เรียน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

Advertisements