บุรีรัมย์ เขต ๑ นำข้อมูลผลการสอบโอเน็ตพัฒนานักเรียน

01ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ชื่นชมนักเรียน ๑๙ คน ที่ทำคะแนนสอบ O-net ได้เต็ม ๑๐๐ คะแนน พร้อมย้ำให้ครูนำข้อมูลคะแนนของนักเรียนมาใช้พัฒนาเป็นรายบุคคล ในปีการศึกษา ๒๕๕๘

นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดเผยว่า จากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สามารถทำคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ รวม ๑๙ คน  เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  ๖ คน  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ๑๐ คน โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ๒ คน และโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ๑ คน    ส่วนคะแนนค่าเฉลี่ยทุกวิชาในภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย คือ ๔๓.๙๗ ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ คือ ๓๖.๒๕ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา    ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนในสังกัดทุกคน   และร่วมกับโรงเรียนวิเคราะห์ว่านักเรียนแต่ละคนต้องได้รับพัฒนาในรายวิชาใดบ้าง   เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้ตรงกับศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล

นักเรียนที่ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ได้เต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑. ด.ช. สรวิชญ์  บุตรสิงห์          โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
๒. ด.ช. วีรภัทร  ชลากรโกศล      โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
๓. ด.ญ. สิริกาญจน์ ชะลองรัมย์    โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
๔. ด.ญ.ปภาพินพ์ ไกรรณภูมิ        โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
๕ ด.ช.เพชร  โรจน์ทรัพย์           โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๖. ด.ช. ธฤต   ขติฌานัง            โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๗. ด.ญ.ณิชกมล  วงศ์สุขสวัสดิ์      โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๘. ด.ช.วงศธร  วงศ์สุขสวัสดิ์        โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๙. ด.ญ.กัลยากร  เจนการ          โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๑๐. ด.ช.ณัฐชมน  ส่างคำ           โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๑๑. ด.ช.แพทย์ภูมิ ภูมิพงศ์ธนโชติ  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๑๒. ด.ช.ณัฐพร  รุ่งเรืองศิลป์       โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๑๓. ด.ช.ภูวิท  กิตติเวศสกุล        โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๑๔. ด.ญ.นิชาภา  ไตรวิทยากร    โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
๑๕. ด.ช.ชัยวัฒน์  ทิพย์อักษร      โรงเรียนฮั่วเคี้ยว

นักเรียนที่ทำคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ  ได้เต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑. ด.ช.ทัพไทย ไชยหงส์        โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
๒. ด.ญ.ปพิชญา แวววุฒินันท์    โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
๓ ด.ช.เพชร  โรจน์ทรัพย์        โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๔. ด.ช. ธฤต   ขติฌานัง        โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๕. ด.ญ.สิรินดา  ตั้งสมบูรณ์     โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
๖. ด.ญ.ไอดิน กมลชัย            โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ข่าวนี้จาก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวนี้จาก นสพ.ผู้จัดการ

ข่าวนี้จากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.

Advertisements