การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรฯ

IMG_8078

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  พัฒนาครูเรื่องระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรที่เพิ่มเนื้อหา วิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ และค่านิยม ๑๒ ประการ

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร และเวลาเรียน รายวิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ และค่านิยม ๑๒ ประการ และการจัดทำเอกสารการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาฯ ทั้ง ๒๑๔ โรงเรียน  ตรวจสอบโครงสร้าง เวลาเรียนและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  รวมทั้งระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา  เพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาได้อย่างถูกต้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยจัดเป็น ๒ รุ้น  รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ประด้วยโรงเรียนในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และโรงเรียนเอกชน  รุ่นที่ ๒ ประกอบด้วยโรงเรียนในเขตอำเภอลำปลายมาศ บ้านด่าน และชำนิ

นายปัญญา  ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า ในช่วงสิ้นปีการศึกษา เป็นช่วงที่โรงเรียนต้องออกหลักฐานทางการเรียนให้แก่นักเรียน ซึ่งในปีการศึกษานี้ ได้มีการปรับโครงสร้างหลักสูตร เพิ่มวิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์  ทุกโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนมาแล้ว และจะต้องทำการวัดประเมินผล ครูที่รับผิดชอบต้องมีความเข้าใจการวัดประเมินผลในสาระที่เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องทุกโรงเรียน

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ สพฐ.

Advertisements