ครู สพป.บร.๑ รับรางวัล “คุรุคุณธรรม”

ข้าราชการครูสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับเลือกให้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุคุณธรรม” เข็มทอง เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น

คุรุสภา โดยคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยารรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร ๕ วัน)  เพื่อประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๗ ให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุคุณธรรม” เข็มทอง จำนวน ๘๕ คน  โดยมีข้าราชการครูในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ “คุรุคุณธรรม” ได้เข้ารับมอบรางวัลจาก พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมคุรุสภา จำนวน ๒ ราย ได้แก่

118022

  • นายบุญมา บ่อไทย   ครู โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”
  • นางกุญญณันฐ์  รัตนาประสิทธิ์  ครูโรงเรียนบ้านปลัดปุ๊ก
Advertisements