การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

118012

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๔ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นายจิรายุ  พันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๔ และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา โดยมีนายประมวล บุญที รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ร่วมต้อนรับ  ในโอกาสนี้ นายประสงค์ เหลาฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา คณะครู นักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำเสนอผลงานการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนของโรงเรียน ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษา  รวมทั้งโรงเรียนและบุคลากรได้รับได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศหลายกิจกรรม

การตรวจราชการในครั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการได้แสดงความชื่นชมแนวคิดของเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ได้มีการจัดทำหลักสูตรหรือกิจกรรมที่เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมที่ถ่ายทอดให้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประสงค์ เหลาฉลาด… รายงาน

Advertisements