โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมทัศนศึกษากรุงเก่า

118002

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  นายธนภัทร  สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมและคณะครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๒๘ คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้โบราณสถาน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนได้รับความรู้จากวิทยากรประจำโครงการและนักเรียนต่างได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน  โดยได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ หลายแห่ง เช่น พระราชวังบางปะอิน  วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่สร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง  อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาและวิหารพระมงคลบพิตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังเดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยา

รพีพร  ศรีรักษา….รายงาน

Advertisements