โรงเรียนใน อ.บ้านด่าน จัดอบรมพัฒนาการทางสมอง BBL

11713 สมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านด่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ข้าราชการครู ในสังกัด เกี่ยวกับการพัฒนาการทางสมอง ( BBL)  เมื่อวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ ที่หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์   นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง( BBL) ชุด “พลิกโฉมโรงเรียนใน ๑ ปี ด้วยแนวคิด BBL ”  ซึ่งสมาคมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านด่าน จัดขึ้น เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากทั้ง ๑๖ โรงเรียน ในอำเภอบ้านด่าน ให้มีความรู้ในเรื่อง Brain-based-Learning (BBL) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทำงานของสมองทางธรรมชาติ  มีการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมอง จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการตามวัยของมนุษย์และการเรียนรู้ตามทฤษฎีการศึกษาต่างๆ มาผนวกเข้าด้วยกัน   ออกแบบและจัดองค์ประกอบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการทำงานของสมอง  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  โดยการอบรมในครั้งนี้มี  อ.พรพิไล เลิศวิชา เป็นวิทยากร ระหว่าง ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ศากุน  ศิริพานิช..รายงาน อภิรักษ์ จันทวี / โรงเรียนวัดบ้านปราสาท …ภาพ

Advertisements