อนุบาลบุรีรัมย์มอบเกียรติบัตรนักเรียน

85

เมื่อวันที่  ๒๓  มกราคม ๒๕๕๘ นายมานะ   อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทดสอบความสามารถของสถานศึกษาต่าง ๆ จัดขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและให้กำลังใจนักเรียน ดังนี้

๑.การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๒๐ ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
– ลำดับที่ ๗ เด็กชายสรวิชญ์     บุตรสิงห์
– ลำดับที่ ๙ เด็กชายพสธร      อมรชัยกิจ
– ลำดับที่ ๒๗  เด็กหญิงศุภาวีร์    จรัสบำรุงโรจน์
– ลำดับที่ ๓๒  เด็กวิวัฒนพงษ์         แซ่บู้
– ลำดับที่ ๓๗  เด็กคชรักษ์          เที่ยงคาม
– ลำดับที่ ๔๔  เด็กหญิงลลิตา   อนุพัฒนกุล
– ลำดับที่ ๔๔  เด็กหญิงสิริกาญจน์  ชะลองรัมย์

๒.การสอบแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ครั้งที่ ๓ ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
– ลำดับที่ ๔  เด็กหญิงรัศมิมาน   จันทะพิลา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
– ลำดับที่ ๒๘  เด็กหญิงธนภรณ์      เกือรัมย์
– ลำดับที่ ๓๓  เด็กหญิงนฤดี   ปรีฐนัทธ์
– ลำดับที่ ๔๒  เด็กหญิงกมลพัชร   พัชรมนตรี
– ลำดับที่ ๔๒  เด็กหญิงธนภรณ์   เกือรัมย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
– ลำดับที่ ๑๔  เด็กหญิงวชิราภรณ์   นิเวศสวรรค์
– ลำดับที่ ๓๒  เด็กหญิงชนมน   จิตไทย

๓.การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
– ลำดับที่  ๓๖  เด็กชายจิรัฏธ์        เขียนนิลศิริ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
– ลำดับที่ ๒๙ เด็กชายอภิวิชญ์        คำสียา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
– ลำดับที่ ๑๑  เด็กชายภูริทัต        เทวานฤมิตร
– ลำดับที่ ๑๔  เด็กหญิงครองขวัญ   สังข์อินทร์
– ลำดับที่ ๑๙  เด็กหญิงณัฐธิดา   กระเชิญรัมย์
– ลำดับที่ ๒๕ จำนวน  ๕ คน  เด็กหญิงพนิดา  กุลบุตร,  เด็กชายวิภูดิศ  อินลม, เด็กชายคชรักษ์ เที่ยงคาม,  เด็กชายฏิปาสวี    วาลีประโคน และเด็กหญิงพิมพ์ชนก   เขียนนิลสิริ
– ลำดับที่  ๔๓ จำนวน  ๒ คน  เด็กหญิงปวีณา   ไชยรส  และเด็กหญิงครองขวัญ  สุทธิ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
– ลำดับที่ ๖ เด็กชายพสธร      อมรชัยกิจ
– ลำดับที่ ๗ เด็กชายสรวิชญ์     บุตรสิงห์
– ลำดับที่ ๑๑ เด็กหญิงปภาพินท์   ไกรรณภูมิ
– ลำดับที่ ๓๘ เด็กหญิงสุธาดา       อุทธสิงห์

ประทีป หีบแก้ว… รายงาน

 

Advertisements